P S 1 I N T E R I O R
(INTERIOR WITH SIMULATED IMAGE OF NEUBREUKE VIDEO)